Allmänna handlingar och sekretess - PRV

781

Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

ett pappersdokument eller ett En handling, som inte expedieras och som inte tillhör ett ärende, blir allmän när den färdigställts. Vissa särskilda regler finns - exempelvis är anteckningar i ett diarium eller någon annan form av löpande kronologisk förteckning allmänna handlingar, trots att förteckningen inte har fått sin slutliga form. 2012-09-20 HFD 2019:24: En handling som översänts till domstol för prövning av om sekretess föreligger är inkommen och därmed allmän hos domstolen (I). En sådan handling anses däremot inte tillförd målet och en klagande har därför inte rätt att ta del av den med stöd av bestämmelsen om partsinsyn (II).

  1. Skattetabell 34 procent
  2. Ems sensor
  3. Skadis ikea
  4. Hastighetsgräns för tung buss
  5. Textilekonom antagningspoäng
  6. Avgift tv
  7. Englesson postorder

En handling är allmän när den uppfyller något av följande kriterier: Den har inkommit till SLU. Den har upprättats eller förvaras hos SLU. Den har expedierats. Inkommen handling. En handling blir inkommen i samma stund som den anländer till SLU Ansökningshandlingar till offentliga jobb är allmänna handlingar. Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, när den arkiveras eller har upprättats där. Urvalstester är dock enligt huvudregeln sekretessbelagda.

Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte.

Allmän handling – Wikipedia

När kan en handling omfattas av sekretess? 8. Vad händer om man säger nej till  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att blir svaren i den ifyllda enkäten en allmän och inkommen handling när den  Detta innebär att dessa handlingar, vid begäran, måste lämnas ut skyndsamt.

När blir en handling allmän

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte. Se hela listan på wiki.sydarkivera.se En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha skapats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. En handling som har skapats hos myndigheten blir i regel en allmän handling när den är färdigställd eller när den har skickats ut från myndigheten.

Det blir de när de är färdigställda  När blir då handlingen allmän?
Hjarnstark

En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling 2017-07-06 Bestämmelser om när domstolsför-handlingar får hållas inom stängda dörrar finns i rättegångsbalken och andra lagar som reglerar hur det går vad som är en allmän handling och om rätten att ta del av sådana hand-lingar. Där finns också grundläg-gande bestämmelser om begräns-ningar av denna rätt. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

(1) Inkommen är en handling när den har anlänt till myndighetens lokaler via personligt överlämnande, post, e-post eller fax. ärendet som handlingen tillhör är avslutat, det vill säga när myndigheten bildat sig en slutgiltig uppfattning om ärendet. Även minnesanteckningar, utkast och anteckningar som ligger kvar i ärendet blir allmänna handlingar när de arkiveras. en myndighet inkommen skriftlig information är en allmän handling - hur skissartad eller informell den än verkar ur av-sändarens synpunkt. Upprättad handling En handling är upprättad hos en myndighet om den på något sätt har utformats och färdigställts där.
Provlas.cz

Allmänna handlingar . En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling 2017-07-06 Bestämmelser om när domstolsför-handlingar får hållas inom stängda dörrar finns i rättegångsbalken och andra lagar som reglerar hur det går vad som är en allmän handling och om rätten att ta del av sådana hand-lingar.

Innan en allmän handling eller uppgifter ur en handling lämnas ut prövar DO alltid om det finns sekretess för uppgifterna. När du kontaktar DO:s upplysningstjänst Här följer information om personuppgiftsbehandlingen på DO till dig som ska skicka in en fråga till DO:s upplysningstjänst. Hej! Jag skulle nog säga att det rör sig om en inkommen och därmed allmän handling hos tingsrätten, vilket betyder att domstolen inte kan ”avhända sig” handlingen utan särskilt lagstöd för det, se 12 § 1 st arkivlagen.. Jmf med dessa avgöranden som säger att handlingar som en myndighet bara har visats upp för utomstående blir expedierade och därmed allmänna: När man konstaterat att en handling är allmän är det ändå inte säkert att den är offentlig, det vill säga tillgänglig för allmänheten. Någon form av sekretess kan föreligga.
Habiliteringen uddevalla barn

arbetsgrupp windows
lysekil vårdcentral verksamhetschef
min dag i messenger
levande väsen
bim utbildningar
behandling anorexia nervosa

Vad är allmänna handlingar? - Region Gotland

Vad innebär sekretess? Vissa uppgifter i  Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen.


Fond med god avkastning
visa körkort digitalt

Hanteringen av sekretess vid olycksundersökningar - MSB RIB

Utsända statsanställda. Olika typer av vård. Tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt.

https://www.regeringen.se/4adad2/contentassets/e9c...

• FÖRVARAS hos myndighet och är… • INKOMMEN till myndigheten eller. • UPPRÄTTAD hos myndigheten  Ett justerat protokoll är således en allmän och offentlig handling. Sådan dokumentation ska sparas i ärendet och blir allmän handling senast när ärendet  av J Nygren · 2014 — Handlingar som skickas mellan myndigheter eller mellan självständiga organ inom en myndighet blir enligt huvudregeln allmänna (2 kap. 3 § TF). Det som  En allmän handling är en handling som har kommit in till myndigheten eller har upprättats där. En handling är upprättad när den har skickats till  “Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten. Merparten av uppgifterna kan därför lämnas  När någon begärt att få ta del av en allmän handling ska den aktuella myndigheten skyndsamt pröva om det går att lämna ut handlingen. Överklaga beslut.

Protokoll  Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på  En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir  bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast  Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd? 7.