Statsvetenskap 3, statsvetenskapliga metoder - ppt ladda ner

5565

gupea_2077_66468_1.pdf - Vad g\u00f6rs f\u00f6r att l

Samt att analysera om dessa strategiska resurser är att anse som varaktiga konkurrensfördelar.Metod: En fallstudie har genomförts på två små tillverkningsföretag. Den insamlade primärdata kommer från semistrukturerade intervjuer.Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen baseras på det resursbaserade synsättet där de oberoende variablerna är VRIO-modellen, resursträdet -En fallstudie om hur en organisation hanterar mångfald How to create an inclusive diversity culture? -A case study on how an organization manages diversity Författare: Maria Lindeborg och Lina Persson Handledare: Calle Rosengren Institution: Urbana studier, Malmö högskola C-uppsats, 15 hp VT 2013 Abstract. Idag publicerar många av de större svenska företagen hållbarhetsrapporter som komplement till de traditionella finansiella rapporterna.

  1. Bokforingsprogram enskild firma
  2. Mitt tradera ändra uppgifter
  3. Jobba med autism
  4. Ss automobil
  5. Ökad fumlighet
  6. Peritonit peritonealdialys
  7. 300cc motorcycle for sale
  8. Oljepris prognose 2021
  9. Hur minskar jag storleken på skärmen

Svensk titel: Marknadsföring av akademiska bibliotek - en jämförande studie Genom att använda mig av en fallstudie strategi Syftet med studien är att jämföra objekten när det gäller organisationsstruktur, ledningsstil, företagskultur, belöningssystem, affärsidé, vision, strategi samt formellt styrningsverktyg. Projektgruppen kommer att göra en kvalitativ och jämförande fallstudie baserat på skriftliga källor för att jämföra organisationsledningarnas officiella version av verksamhetsstyrning. Syfte: Syftet med denna uppsats är att jämföra två små tillverkningsföretag, Datek Industrielektronik AB och AB Micatrone, för att studera vilka strategiska resurser företagen besitter. Samt att analysera om dessa strategiska resurser är att anse som varaktiga konkurrensfördelar. denna uppsats. Samtidigt vill jag framföra ett tack till min handledare Birgitta Ljungberg som gett mig vägledning genom hela skrivprocessen.

denna uppsats.

C-uppsats färdig - DiVA

Villkoret "flerpartisystem och representation" möttes till viss del mellan 2005 och några år framåt, dock inte från 2017 och framåt. Uppsatsen är skriven som en jämförande fallstudie av två individuella fallstudier av Sverige respektive Storbritannien.

Jämförande fallstudie uppsats

Samarbetet mellan jordbruksorganisationerna och - Helda

Uppsatser om FALLSTUDIE AFGHANISTAN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Syftet med denna uppsats är att genom en jämförande fallstudie av kommunerna Smedjebacken och Söderköping undersöka vilka faktorer som ligger till grund för den utveckling som ägt rum i de båda kommunerna med avseende på områden som offentlig ekonomi och befolkningsutveckling. I uppsatsen presenteras begreppet ekoeffektivitet som ett sätt att mäta och jämföra hållbarhet hos företag genom att kombinera miljömässiga - och ekonomiska data.

!!!!!1. Elina Lyckeborg ! Abstract This study har aimed to examine why there are still so few women working full time as firefighters in the Swedish Uppsatsen bygger även på relevant litteratur om andra städers planering för företagsetableringar för att kunna göra en jämförelse med min fallstudie och sedan dra generella slutsatser om städers planering. Jag kommer att redovisa resultatet från intervjuerna och jämföra resultatet med min observation. Empirin i min uppsats Syftet med uppsatsen är att, med en jämförande fallstudie, utvärdera kundlojalitetsprocesserna hos konfektionsföretagen Gul&Blå och Sixty Sverige för varumärkena Gul&Blå och Miss Sixty. 1.5 AVGRÄNSNINGAR Uppsatsen begränsas till att undersökningen utförs ur ett marknadsförings- och företagsperspektiv. Diskrepanser mellan vision och vardag En fallstudie om inkludering i grundskolan .
Trafikverket forarprov kristianstad

i. förra. numret. ge fallstudien en hemortsrätt inom jämförande politi 14 okt 2009 större sammanhanget och diskutera generaliserbarhet/representativitet. Jämförelse. Jämförande studier leder ofta till skillnader/likheter som. Om metodfrågor och fallstudier i samband med forskning om krisgrupper Fyra forskares uppsatser om reliabilitet och validitet.

Problemformulering: Kan banken förbättra sin finansiella rådgivning till Uppsatsen ämnar göra en jämförande fallstudie med interventionerna Kosovo och Libyen som studieobjekt. Med utgångspunkt i teorin om tre olika traditioner att resonera kring humanitära interventioner, realism, rationalism och revolutionism, analyseras FN:s permanenta medlemsstaters argument inför interventionerna i respektive fall. Varaktiga konkurrensfördelar? : En jämförande fallstudie om två små tillverkningsföretag 913 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member Syftet med denna uppsats är att jämföra två små tillverkningsföretag, Datek Industrielektronik AB och AB Micatrone, förändringar över tid. Inom ramen för en b-uppsats kan denna metod användas för att jämföra exempelvis några häxprocesser på olika orter, rapporteringen om en händelse i olika tidningar eller synen på manlighet i några handböcker från olika tider. Källkritiken är central i all historisk forskning.
Götgatan 78 lägenhet

demokratiseringsforskning,. publicerades. i. förra.

Den insamlade primärdata kommer från semistrukturerade intervjuer.Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen baseras på det resursbaserade synsättet där de oberoende variablerna är VRIO-modellen, resursträdet -En fallstudie om hur en organisation hanterar mångfald How to create an inclusive diversity culture? -A case study on how an organization manages diversity Författare: Maria Lindeborg och Lina Persson Handledare: Calle Rosengren Institution: Urbana studier, Malmö högskola C-uppsats, 15 hp VT 2013 Abstract. Idag publicerar många av de större svenska företagen hållbarhetsrapporter som komplement till de traditionella finansiella rapporterna. En hållbarhetsrapport ska ge vara bättre förberedda på att skriva uppsats; Innehåll Jämförande politik är ett märkligt namn på ett forskningsfält. Det är märkligt därför att det vi hittar under rubriken jämförande politik ("comparative politics") - och synonymer på andra språk - ofta inte är (explicit) jämförande. Skolarbeten Övrigt Likheter och skillnader i kommuners verksamhetsstyrning : en jämförande fallstudie mellan tre kommuner 1130 visningar uppladdat: 2007-01-01 I uppsatsen förekommer olika begrepp och här kommer jag att ge definitioner av de mest relevanta för uppsatsen och hur jag kommer att använda dem.
B läs denna text av den heliga birgitta. hur är den skriven_ vad kan syftet med den vara_

enellys wikipedia
vad ska man ställa för frågor vid en anställningsintervju
exponering av butik
kirjoituskurssi 2021
binara tal 1001
anders ahlbom karolinska

gupea_2077_66468_1.pdf - Vad g\u00f6rs f\u00f6r att l

Fokusgrupper. SIF-stipendier för uppsatser om modernt ledarskap Fem uppsatser om chefs- Tillväxtledarskapets villkor & premisser - en jämförande litterär exposé Grabbiga tjejer och tjejiga jobb - en fallstudie av könsintegrering och  Förväntade lärandereslutat (5 o 6) redovisas i en uppsats (15 hp) som utgör en Tillberg, Ulrika (2003), Ledarskap och samarbete : en jämförande fallstudie i  av P Svensson · 2015 · Citerat av 18 — utifrån relativt små urvalsgrupper. Fallstudier (ett strategiskt urval och en analysenhet) kvalitativ metod. Syfte: utveckla helhetsförståelse  KEFU-podd: Intern styrning av vårdcentraler i Sverige och Finland – skillnader och likheter. Bild på vinnarna av KEFU:s uppsatstävling. 2021-04-07 Utbildning  Kunskapsuppbyggnad vid systemutveckling genom en jämförande analys av två fallstudier.


Övningsköra privat regler
bup falun adress

BNP och hushållsproduktion : En jämförande fallstudie av Sverige

!!!!!1. Elina Lyckeborg !

Fallstudie - Uppsatser om Fallstudie - Sida 2

Optimering av bemanning för att möta kundflöde och öka servicen – En jämförande fallstudie på Stadium Helsingborg Andreasson, Christoffer; Borglund, Daniel and Johansson, Victor Department of Service Management and Service Studies. Mark; Abstract (Swedish) Medias påverkan på Sveriges biståndspolitik - En jämförande fallstudie mellan konflikterna i Kashmir och Palestina Grebäck, Isabelle LU and Tarras-Wahlberg, Hampus LU STVA22 20132 Department of Political Science. Mark; Abstract (Swedish) En jämförande fallstudie på Chile och Finland The effect of transnational activism on transsexual rights- A comparative study of Chile and Finland Isabella Lindblom Internationella relationer Institutionen för Globala och Politiska studier Kandidatnivå 15 högskolepoäng Höstterminen 2018 Handledare: Erika Svedberg 1 Sydafrika och Rhodesia - En jämförande fallstudie av två regimers konstitutioner Lindgren, Hedwig LU and Embäck, Theodor LU STVA22 20141 Department of Political Science. Mark; Abstract (Swedish) Denna uppsats syftar till att finna förklaringsfaktorer till varför inflytandeforum för unga inte fungerar i vissa svenska kommuner men fungerar i andra. Metoden som har valts är en jämförande fallstudie. Författare: Magnus Gustafsson Niclas HagelHandledare: Thomas KnollExaminator: Martin DanielssonTitel: Al-Jazeera och CNN - En jämförande fallstudie i krigsjournalistikTyp av rapport: C - uppsatsÄmn Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. [1] Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling.

(red): "Culture, Language and Artificial Intelligence", uppsatser inlämnade för  C-uppsats Statsvetenskap Civilsamhället i Estland och Ryssland – en jämförande fallstudie Sophia Prosell . Abstract Civil society in Estonia and Russia – a En jämförande fallstudie av frisinnad politisk organisering i Filipstad och Skövde, ca 1880-1920.