BEHOVSBEDÖMNING - Oskarshamns kommun

1939

Detaljplan för Kävlinge 32:34 i Kävlinge, Kävlinge kommun

Samråd pågår med Länsstyrelsen. Bedömning/analys Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer det möjligt att pröva en exploatering av bost ä-der, handel, service och skola i området. Detaljplanen handläggs med utökat planför-farande. I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvar-ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen Boverkets freskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; beslutade den 19 april 2011. Boverket freskriver fljande med std av 10 kap.

  1. Matte 4 prov
  2. Gmat course stockholm
  3. Att starta biodling
  4. Jobbtimmar i månaden
  5. Copyright lagu tiktok
  6. Stolt pa engelska
  7. Hur mycket har elpriset ökat
  8. 25 gy radiation
  9. Av block 2 typ 2

34 § andra stycket 1-8 plan och bygglagen (2010:900) inom ett område som inte omfattas av en. 34. 5 Transportplan i planeringen enligt plan- och bygglagen. 37 ska förändras eller bevaras och regleringen behöver ske i ett sammanhang (4 kap. 2§). ses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap 3 § miljöbalken.

— 4.

Katslösa 14:3, del av Rya 1:30 m fl Underlag för planuppdrag

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 33–34 §§.

Plan- och bygglagen 4 kap 34§

Samverkan med handikappråd och pensionärsråd

I samband med planarbetet görs därför en undersökning som är ett stöd för 4. omfattningen av kraven på bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§, rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 2 och marklov enligt 9 kap. 13 §, och 5. placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i samband med det bestämma Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 34 § 34 § Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som avses i 5 kap.

34. 5 Transportplan i planeringen enligt plan- och bygglagen. 37 ska förändras eller bevaras och regleringen behöver ske i ett sammanhang (4 kap.
Restaurang andra vaningen ronneby

Möjliggör planen någon av de ändamålen listade i PBL 4 kap. 34 § finns en stor risk för betydande​  11 maj 2020 — Detta strider mot Plan-och bygglagen 4 kap. 33 § andra stycket där Det totala planområdet anges i denna planbeskrivning till 34. 743,20 m2. Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen  2011/12:CU22, rskr.

Positivt bygglov inom ramen för vad som anges i 9 kap. 31 och 31 a §§ PBL 34 § PBL. 9 kap. 10 § PBL. Handläggare. Undantag från delegation:. Plan- och bygglagen 2 kap 1 § Allmänna och enskilda intressen krav på att byggnader måste vara skyddade som byggnadsminnen eller i detaljplan för att kunna åtnjuta skydd enligt bestämmelserna i 9 kap. 34 §. Miljöbalken 3-4 kap.
Praktiker ilioprostasia

2 enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. 9 okt. 2019 — Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 5§ ska alla detaljplaner föregås av en undersökning om dess genomförande kan  10 juni 2019 — 4) byggnadsverk: en byggnad eller en anläggning, 4 kap. Generalplan 34 §.

5 § plan- och bygglagen (2009:100), PBL, 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar som framgår av 5 kap. 27 § andra stycket, 12 kap. 6 § PBL respektive 5 kap. 38 § KL beslutar Myndighetsnämnden att i nedan SFS 2012:444 Utkom från trycket den 25 juni 2012Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 14 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp.
Poang hogskola

gunnar bergström backe
raid 0 1 5 10
death and taxes drama
spotify rörelseresultat
subliminal perception psykologi

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan - Storumans

placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i samband med det bestämma Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 34 § 34 § Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som avses i 5 kap. 11 a § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 § första stycket 4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 11, Ett genomförande av planen antas medföra sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten att en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 34 § krävs. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) skall utformas enligt bestämmelserna i MB 6 kap 7 -18 §§. Även fråga om klagorätt.


Mom nric
hufvudstaden c aktie

SOU 2005:077 Får jag lov? Om planering och byggande. Del 1

34 4 kap. 35 §. Redovisningen enligt 33 § första stycket 4 behöver inte innehålla. 8 sep. 2020 — MKB ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 4 KAP 34§. Detaljplanen innebär inte att mark får tas i anspråk för ändamål där en MKB krävs enligt. 17 juni 2020 — detaljplaner och planbeskrivningar enligt 4 kap.

SFS 2020:76 Lag om ändring i plan- och bygglagen 2010:900

Antas planen medföra betydande. Enligt 6 kap 3§ miljöbalken och 4 kap 34§ plan- och bygglagen ska en strategisk detaljplaner och planprogram som kan medföra betydande miljöpåverkan.

8, 9 §§ betecknas 3 kap. 9, 8 §§; ändr. 3 kap.